Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností

Foxdeli s.r.o.,
se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice,
IČ: 08744360,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 324446,
email: info@foxdeli.com,
číslo účtu: 2301516798/2010

(dále jen jako „Provozovatel“)

a koncovým uživatelem (dále jen jako „Zákazník“)

vzniklé v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele spočívajících ve správě přepravovaných zásilek z internetového obchodu Zákazníka a dalších služeb sjednávaných prostřednictvím webových stránek Provozovatele a aplikace Foxdeli

(dále jen jako „Obchodní podmínky“ nebo „OP“).

Čl. I
Definice
 1. 1.Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají následující výrazy, jsou-li v těchto OP, včetně jejích úvodních ustanovení, či Smlouvě, uvozeny velkým počátečním písmenem, pro účely těchto OP a Smlouvy následující význam:
  1. a. „Obchodní podmínky“ nebo „OP“ znamená tyto obchodní podmínky;
  2. b. „Smlouva“ znamená Smlouvu o poskytování služeb spočívajících ve správě přepravovaných zásilek Zákazníka a o poskytování dalších služeb uzavřenou mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Nedílnou součástí Smlouvy je vždy aktuální znění OP a Ceníku. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními uvedenými v OP a/nebo Ceníku;
  3. c. „Ceník“ znamená položkový seznam cen za služby Provozovatele;
  4. d. „Foxdeli“ znamená webové stránky Provozovatele v síti internet dostupné na doméně www.foxdeli.com;
  5. e. „Uživatelský účet" znamená uživatelský účet ve webovém rozhraní umístěný na stránkách Foxdeli přístupný pouze Provozovateli a konkrétnímu Zákazníkovi, jemuž byl do tohoto účtu přístup vytvořen;
  6. f. „Aplikace“ znamená webové rozhraní umístěné na stránkách Foxdeli.com. Prostřednictvím Aplikace je Zákazníkovi umožněno využívat služeb Provozovatele a spravovat jednotlivé Zásilky Zákazníka;
  7. g. „Zásilka“ znamená Balík nebo souhrn Balíků, které jsou pomocí Aplikace zadány k přepravě u jednoho konkrétního Přepravce;
  8. h. „Balík“ znamená věc movitou určenou k přepravě konkrétním Přepravcem, která je k takové přepravě v souladu s Přepravními podmínkami daného Přepravce a právním řádem způsobilá;
  9. i. „Přepravce“ znamená osobu odlišnou od Provozovatele, která provádí přepravu Zásilek.
Článek II.
Uzavření Smlouvy
 1. 1. Pro využívání služeb Provozovatele se Zákazník musí nejprve registrovat prostřednictvím internetových stránek Foxdeli a mít s Provozovatelem uzavřenu Smlouvu.
 2. 2. Zákazníkem může být pouze podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 Občanského zákoníku, který má přidělené identifikační číslo.
 3. 3. Registraci Zákazník zahájí v příslušné části stránek Foxdeli.com nebo pod záložkou „Zdarma vyzkoušet“, vyplněním vyžadovaných údajů včetně údajů kontaktních a jejich odesláním. Následně Zákazník obdrží na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci, tyto OP, přihlašovací údaje a internetový odkaz na stránky, kde lze registraci dokončit. Potvrzením registrace dojde ke zřízení Uživatelského účtu Zákazníka a tímto okamžikem dojde mezi Zákazníkem a Provozovatelem k uzavření Smlouvy o poskytování služeb, jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP a Ceník. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. 4. Provozovatel je oprávněn Zákazníka kontaktovat za účelem ověření údajů uvedených při registraci.
 5. 5. Po uzavření Smlouvy Provozovatel vytvoří Zákazníkovi Uživatelský účet v Aplikaci. Uživatelský účet v Aplikaci je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Zákazník odpovídá za to, že přístup k Uživatelskému účtu nebude umožněn nikomu jinému než Zákazníkovi či osobám jím pověřeným. Zákazník odpovídá za veškeré užívání Uživatelského účtu.
 6. 6. Zákazník se zavazuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách Foxdeli.com a při uzavření Smlouvy či jinak poskytnuté Provozovateli, bude uvádět pravdivě a správné a že jejich případné změny Provozovateli bezodkladně oznámí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že ve smluvním vztahu s Provozovatelem vystupuje jako podnikatel. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Zákazníkem. Zákazník Provozovateli odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.
 7. 7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit. O případné změně a datu její účinnosti bude Zákazník v předstihu vyrozuměn a bude mu umožněno se s novým zněním OP seznámit. Od data účinnosti změny těchto OP se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem bude řídit novým zněním OP. Nebude-li Zákazník souhlasit s novým zněním OP, bude mu umožněno Smlouvu vypovědět. Změnou OP ani výpovědí Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění OP či za trvání Smlouvy.
Článek III.
Uživatelský účet v Aplikaci
 1. 1. Po vytvoření Uživatelského účtu v Aplikaci provede Zákazník potřebná nastavení Uživatelského účtu, a to dle instrukcí uvedených v Aplikaci.
 2. 2. Po přihlášení do Uživatelského účtu je Zákazníkovi v Aplikaci umožněno zejména:
  1. a. vkládat a spravovat Zásilky ručním zadáním, nahráním CSV souborů nebo pomocí automatizovaného systému využívajícího API;
  2. b. přidat na přepravní štítky své logo;
  3. c. vytvořit personalizovanou Track & Trace stránku s vlastním logem a barvami Zákazníka;
  4. d. vytvořit personalizované e-maily, SMS a upozornění;
  5. e. sledovat historii a stav Zásilek;
  6. f. mít přístup do Centra hodnocení doručení objednávky;
  7. g. spravovat oznamovací centrum s možností nastavení upozornění na doručované Zásilky, Zásilky v prodlení, doručené Zásilky, nedoručené Zásilky a zrušené zásilky;
  8. h. zobrazit aktuální znění OP a Ceníku;
  9. i. řešit vratky a reklamace s koncovými uživateli;
  10. j. vypovědět Smlouvu a zrušit přístup do Aplikace. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za jejího trvání;
  11. k. vkládat kontakty do adresáře Aplikace;
  12. l. aktualizovat své údaje.
 3. 3. Aby bylo možné vkládat a spravovat Zásilky pomocí automatizovaného systému využívajícího API, musejí být za součinnosti Zákazníka a Provozovatele nejprve provedena nastavení Uživatelského účtu. O tato nastavení může Zákazník Provozovatele kdykoliv zažádat.
 4. 4. Zákazník bere na vědomí, že přístup na stránky Foxdeli.com a do Uživatelského účtu v Aplikaci nemusí být v důsledku odstávek nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek Foxdeli.com a Aplikace. Bude-li to možné, oznámí Provozovatel Zákazníkovi s předstihem plánovanou odstávku.
 5. 5. Provozovatel si pro případ porušení Smlouvy ze strany Zákazníka vyhrazuje právo Zákazníkovi přístup do Uživatelského účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.
Článek IV.
Ceník
 1. 1. Využívání služeb Provozovatele je zpoplatněno a ceny se řídí aktuálním Ceníkem. Ceny jsou uvedeny bez DPH, jež bude ke všem cenám služeb Provozovatele připočteno.
 2. 2. Uzavřením Smlouvy se Zákazník zavazuje platit Provozovateli měsíční paušální poplatek za užívání Aplikace. Výše tohoto poplatku je závislá na počtu Zásilek vyřízených prostřednictvím Uživatelského účtu v Aplikaci Provozovatele. Způsob výpočtu tohoto paušálního poplatku je uveden v Ceníku. Pokud Zákazník ve svém Uživatelském účtu spravuje do 100 Zásilek měsíčně v rámci jednoho internetového obchodu, může využívat služeb Provozovatele prostřednictvím Aplikace zdarma.
 3. 3. Ceník je Zákazníkovi zpřístupněn před uzavřením Smlouvy, jejíž je nedílnou součástí, a dále je dostupný prostřednictvím Uživatelského účtu konkrétního Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavírat Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že Ceník uvedený na veřejně dostupných stránkách Foxdeli se liší od toho dostupného v Uživatelském účtu konkrétního Zákazníka, má přednost tento Ceník dostupný v Uživatelském účtu Zákazníka.
 4. 4. Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník kdykoli změnit. O případné změně a datu její účinnosti bude Zákazník v předstihu vyrozuměn a bude mu umožněno se s novým zněním Ceníku seznámit. Od data účinnosti změny Ceníku se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem bude řídit novým zněním Ceníku. Nebude-li Zákazník souhlasit s novým zněním Ceníku, bude mu umožněno Smlouvu vypovědět. Změnou Ceníku ani výpovědí Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění Ceníku či za trvání Smlouvy.
Článek V.
Vkládání a správa Zásilek
 1. 1. Zákazníkovi je prostřednictvím Uživatelského účtu umožněno vkládat nové Zásilky do Aplikace, a to pod záložkou „Nová zásilka“.
 2. 2. Zákazníkovi je také umožněno zadávat vyžadované informace o Zásilkách hromadně nahráním CSV souborů do Aplikace nebo prostřednictvím automatizovaného systému využívajícího API.
 3. 3. Po zadání všech potřebných údajů pro identifikaci Zásilky Zákazník označí pole „Uložit zásilku“. Přehled veškerých rozpracovaných Zásilek je Zákazníkovi přístupný v Uživatelském účtu pod záložkou „Přehled zásilek“.
 4. 4. Po zadání Zásilky pro její potvrzení Zákazník označí pole „Uzavřít zásilky“. Zákazníkovi je umožněno až do uzavření Zásilek zadaná data o Zásilkách měnit a upravovat.
 5. 5. Přehled veškerých Zásilek je Zákazníkovi přístupný v jeho Uživatelském účtu pod záložkou „Přehled zásilek“ v kategoriích „Důležité“, „Rozepsané“, „K odeslání“, „Odeslané“, „Doručené“, „Nedoručené“, „Zrušené“.
Článek VI.
Odměna Provozovatele a fakturace
 1. 1. Provozovatel se zavazuje oproti veškeré odměně, na kterou mu vznikne nárok, vystavit Zákazníkovi fakturu. Tyto Faktury budou Zákazníkovi dostupné v Uživatelském účtu a dále je Provozovatel bude zasílat zákazníkovi elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.
 2. 2. Zákazník se zavazuje odměnu Provozovatele hradit platbou debetní nebo kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě.
 3. 3. Splatnost veškerých faktur vystavených Provozovatelem na základě Smlouvy bude 14 dní, nebude-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Bude-li Zákazník v prodlení s uhrazením některé faktury delším než týden, má Provozovatel právo pozastavit Zákazníkovi přístup do Uživatelského účtu, případně Uživatelský účet bez náhrady zrušit. Provozovatel v takovém případě není odpovědný za škodu či jakoukoli újmu, která Zákazníkovi v důsledku nemožnosti využívat Uživatelský účet vznikne. Provozovatel má rovněž v takovém případě právo Zákazníkovi vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. Ukončením platnosti Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za jejího trvání.
 4. 4. Odměna za používání Uživatelského účtu v Aplikaci ve formě měsíčního paušálního poplatku stanoveného dle čl. IV odst. 2 těchto OP bude Zákazníkovi fakturována vždy jednou za kalendářní měsíc a může být splatná i předem před započetím kalendářního měsíce, za který bude Provozovateli náležet.
Článek VII.
Reklamace
 1. 1. Reklamace týkající se plnění Smlouvy může Zákazník zahájit zasláním emailové zprávy na e-mailovou adresu info@foxdeli.com a Provozovatel se jí bude zabývat. Provozovatel negarantuje kladné vyřízení reklamace.
Článek VIII.
Odpovědnost Provozovatele a další práva a povinnosti
 1. 1. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které se o Zásilkách v souvislosti se Smlouvou dozvěděl, a to po dobu její účinnosti a dále 2 roky poté. Tato mlčenlivost se nevztahuje na Přepravce a Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel bude potřebné informace o Zásilkách předávat Přepravcům, kteří mají provádět přepravu Zásilky, jíž se tyto informace týkají.
 2. 2. Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli součinnost potřebnou k řádnému fungování Uživatelského účtu, bude-li to po něm možné spravedlivě požadovat.
 3. 3. Programové vybavení a další součásti tvořící stránky Foxdeli.com a Aplikaci jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící stránky Foxdeli.com a Aplikaci.
Článek IX.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 1. 1. Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými předpisy Evropské Unie. Osobní údaje Zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 2. 2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Uživatelském účtu nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Osobní údaje Zákazníka nebudou poskytnuty jiným subjektům, nežli Provozovateli a spolupracujícím subjektům.
 3. 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Zákazník rovněž bere na vědomí, že informace o způsobech zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou dostupné na adrese: www.foxdeli.com/op.html
Článek X.
Smlouva o zpracování
 1. 1. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je dle příslušných právních předpisů vůči němu v postavení zpracovatele osobních údajů a Zákazník je proto správcem osobních údajů. S ohledem na tuto skutečnost upravují tyto OP rovněž vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem v rozsahu nutných náležitostí smlouvy o zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů.
 2. 2. Osobní údaje Provozovatel zpracovává na základě pokynů Zákazníka. Osobní údaje klientů Zákazníka (dále „Koncoví zákazníci“), mohou být zpracovány v rozsahu: identifikačních údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, DIČ apod.), adresní údaje (adresa trvalého bydliště, email, telefon apod.), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu, informace o platební kartě), to vše však pouze na pokyn, byť obecný Zákazníka jakožto správce a vždy jen za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy.
 3. 3. Případně zpracovávané osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají povinnosti Provozovatele, jakožto zpracovatele, týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli nebo Zákazníkovi, které na pokyn Zákazníka proběhne nejpozději do 30 dnů od skončení Smlouvy. V opačném případě je Provozovatel na své straně zlikviduje.
 4. 4. Zákazník je ve vztahu k osobním údajům při plnění Smlouvy povinen:
  1. a. zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s platnou právní úpravou, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;
  2. b. zajistit informování subjektů údajů tak, aby jejich osobní údaje mohly být předány Provozovateli. Zákazník rovněž prohlašuje, že pro veškeré osobní údaje, které předá Provozovateli, má zajištěna příslušná oprávnění ke zpracování a k jejich předání;
  3. c. přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.
 5. 5. Provozovatel je při plnění této Smlouvy povinen:
  1. a. nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného souhlasu Zákazníka. V případě, že Provozovatel požádá Zákazníka o udělení souhlasu se zapojením dalšího zpracovatele a Zákazník neodpoví do sedmi (7) pracovních dnů od zaslání žádosti Provozovatele, má se za to, že Zákazník se zapojením dalšího zpracovatele souhlasí;
  2. b. zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Zákazníka, včetně otázek předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
  3. c. zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Zákazníkovi nápomocen pro splnění Zákazníkovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu platné právní úpravy;
  4. d. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  5. e. zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zákazníkem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě;
  6. f. na žádost Zákazníka kdykoliv sdělit informace týkající se způsobu zpracování osobních údajů;
  7. g. po skončení Smlouvy odevzdat Zákazníkovi nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb s výjimkou osobních údajů, které je zpracovatel povinen zpracovávat na základě zákona případě jiného oprávněného právního titulu.
 6. 6. Obě smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:
  1. a. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
  2. b. řádně a včas ohlašovat případná porušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
  3. c. navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy;
  4. d. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy;
  5. e. postupovat v souladu s dalšími požadavky platné právní úpravy, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat se v této souvislosti vzájemnou součinnost.
Článek XI.
Rozhodčí doložka
 1. 1. Všechny spory vznikající v souvislosti s OP a Smlouvou a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu
Článek XII.
Závěrečná ujednání
 1. 1. Zákazník souhlasí s komunikací prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou má uvedenu jako kontaktní v Uživatelském účtu a dále přímo prostřednictvím Aplikace. Zákazník bere na vědomí, že tímto způsobem mu budou zasílána zejména oznámení o změně OP podle čl. II odst. 7 těchto OP, o změně Ceníku podle čl. IV odst. 4 těchto OP a o plánovaných odstávkách Aplikace nebo stránek Foxdeli podle čl. III odst. 4 těchto OP.
 2. 2. Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 3. 3. Smlouva, OP a Ceník a jejich výklad se řídí právními předpisy České republiky.
 4. 4. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 5. 5. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 4. 12. 2019.